جدول دستورات

 

 

 

دستورات سریال:

خروجی این دستور یک متغیر بول true – false می باشد و فعال یا غیرفعال بودن درگاه سریال را بررسی می کند

If(Serial)

وجود داده در پورت سریال را بررسی می کند و خروجی آن تعداد کاراکتر های موجود است

Serial.available()

تعداد بایت های موجود در درگاه سریال برای نوشتن را مشخص می کند

Serial.availableForWrite()

سریال را با سرعت مد نظر راه اندازی می کند.

300,1200,2400,4800,9600,19200,38400

,57600,74880,115200,230400,250000

Serial.begin(9600)

سریال را خاموش می کند

Serial.end()

یک رشته را برای پیداکردن یک کاراکتر جستجو می کند و وجود یا عدم وجود آن را با true و false گزارش می دهد

Serial.find(char)

محتویات موجود در بافر سریال را پاک می کند.

Serial.flush()

محتویات موجود در بافر سریال را خوانده و اولین عدد float را شناسایی میکند(اعداد منفی و حروف را نمی خواند)

Serial.parseFloat()

محتویات موجود در بافر سریال را خوانده و اولین عدد int را شناسایی میکند

Serial.parseInt()

بایت یا کاراکتر بعدی را از داده های ورودی سریال می گیرد بدون اینکه آن را از بافر پاک کند.

Serial.peek()

اطلاعات موجود در متغیر val را با کد ASCII نمایش می دهد تا برای انسان قابل فهم باشد

Serial.print(val)

مانند دستور print اما در هر مرتبه اجرا شدن یک خط جدید ایجاد می کند

Serial.println(val)

محتویات موجود در بافر سریال را می خواند

Serial.read()

زمان تاخیر خواندن یا نوشتن اطلاعات در سریال را تنظیم می کند

Serial.setTimeout()

اطلاعات باینری را به سریال ارسال می کند

Serial.write(val)

 

عملگرهای محاسباتی عددی

تساوی دو متغیر

=

جمع دو متغیر

+

تفریق دو متغیر

-

ضرب دو متغیر

*

تقسیم دو متغیر

/

محاسبه باقیمانده مثبت تقسیم دو متغیر

%

 

عملگرهای مقایسه ای

بررسی تساوی دو متغیر از هر نوع

==

نامساوی

!=

کوچکتر از

< 

بزرگتر از

> 

کوچکتر مساوی

<=

بزرگتر مساوی

>=

 

عملگرهای منطقی

AND منطقی (تنها وقتی خروجی دارد که دو شرط همزمان برقرار باشند)

&&

OR منطقی (فقط در صورتی که دو شرط برقرار نباشند خروجی برقرار نخواهد بود)

||

NOTوقتی برقرار است که دو شرط کاملا مخالف باشند

!

 

عملگرهای بیتی (برروی تک تک بیت های دو متغیر عمل می کنند)

AND

&

OR

|

XOR(وقتی خروجی دارد که ورودی ها ناهمگام باشند)

^

NOT

~

شیفت چپ

<< 

شیفت راست

>> 

 

عملگرهای ترکیبی

عدد به علاوه یک می شود

++

عدد منهای یک می شود

--

  x = x + y

x += y

x = x - y

X -= y

x = x * y

x*=y

x = x / y

x/=y

x = x % y

x%=y

x = x & y

x&=y

x = x | y

x|=y

 

توابع ریاضی

حداقل x و y  را مشخص می کند

Min(x,y)

حداکثر x و y را مشخص می کند

Max(x,y)

قدرمطلق(مفدار) x را برمیگرداند

Abs(x)

بررسی می کند که آیا a بین x و  y هست یا خیر.

Constrain(x,a,y)

عدد value را که در بازه x,y هست را به عددی در بازه a,b نگاشت می کند(مثلا مقدار آنالوگ خوانده شده از 0 تا 1023 را به مقداری در بازه 0 تا 255 نگاشت می کند)

map(value, x, y, a, b)

عدد base را به توان exponent می رساند که توان می تواند کسری هم باشد

Pow(base,exponent)

جذر x را می گیرد

Sqrt(x)

سینوس زاویه rad که برحسب رادیان هست را محاسبه می کند.

Sin(rad)

کسینوس زاویه rad که برحسب رادیان هست را محاسبه می کند.

Cos(rad)

تانژانت زاویه rad که برحسب رادیان هست را محاسبه می کند.

Tan(rad)

 

Top